เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


นโยบายการรับประกันสินค้าเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์

  1. นโยบายการรับประกันสินค้า

     ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจและโปรดปฎิบัติตามเงื่อนไขเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ทางจะบริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่เกิดจากลูกค้าในทุกกรณี และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพิ่มเติม เงื่อนไขการรับประกันที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     การรับประกันแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

     1) กรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเท่านั้น บริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน 15 วันทำการโดยประมาณ

     2) กรณีซ่อมเคลมปกติ ได้แก่สินค้าที่สั่งซื้อไปเกิน 7 วันแล้ว (เริ่มนับจากวันที่เซ็นรับสินค้าเป็นวันแรก) แต่ไม่เกินระยะเวลาการรับประกันสินค้า ทางบริษัทจะตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลม โดยการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัท ใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขภายใน 30 วันทำการโดยประมาณ

 

 2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

     การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อเกิดสภาพผิดปกติ ดังนี้ 

2.1. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข สภาพ

2.2. สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง

2.3. บัตรรับประกันที่ต้องใช้มีรอยฉีกขาด, ลบเลือน

2.4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

2.5. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ เหตุจลาจล ความเสียหายจากสัตว์ เป็นต้น

2.6. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

2.7. ความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ

 

 3. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

     บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าโดยนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง และมีอายุการรับประกัน ดังรายการต่อไปนี้

3.1. โครงสร้างหลังคา อายุการรับประกัน 3 ปี

3.2. โช๊คอัพประตูท้าย อายุการรับประกัน 1 ปี

3.3. กุญแจประตูท้าย อายุการรับประกัน 1 ปี

3.4. ยางหัวเก๋ง(ยางหีบเพลง) อายุการรับประกัน 1 ปี

3.5. สีเคลือบซีดจาง,หลุดร่อน,แตกลาย อายุการรับประกัน 1 ปี (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มิได้ทำสีจากโรงงาน)

 

 4. เงื่อนไขการคืนสินค้า

     ทางบริษัทฯ ไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณี หรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย/ความผิดปกติใดๆ อันมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการผลิต หรือมีการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

 

 5. ลำดับขั้นตอนในการเคลม

5.1. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ

5.2. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน

5.3. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการรับสินค้าใหม่โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ

5.4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้ เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้ หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเปคใกล้เคียง รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

 

 6. ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า)

6.1. แจ้งปัญหาของสินค้ากับร้านติดตั้ง/ตัวแทนจำหน่าย เพื่อนัดหมายเข้าตรวจสอบ

6.2. เตรียมใบรับประกันหรือใบเสร็จการซื้อสินค้าไว้เป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันที่ร้านติดตั้ง/ตัวแทนจำหน่าย

6.3. รอแจ้งกำหนดการเปลี่ยน/ซ่อมอุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-413-1533 ต่อ 211 ฝ่ายบริการลูกค้า